Poul Schou Kraner

Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser

Læs mere herunder om vores salgs- og leveringsbetingelser og om de hensyn vi tager for at sikre privatlivets fred, både online og offline.

Priser

Fakturering af opgaver sker til listepriser, med mindre andet er aftalt. Oplyste priser er excl. moms. Der opkræves olietillæg, der reguleres hver måned, på alle transportopgaver. På fastpriser opkræves desuden et trængselstillæg på 5%.

Ved bortskaffelse af affald faktureres et miljøregistreringstillæg på 51,00 kr. pr. faktura. Oplysninger om affaldet indberettes til Miljøstyrelsen. Bortskaffelsen af affald følger dagspriserne pr. ton.
Fejlsorteret affald medfører en øget udgift til sortering, som pålægges affaldsproducenten, som i dette tilfælde er dig.

Betalingsbetingelser 14 dage netto kontant. Faktura fremsendes via e-mail eller elektronisk.

Gebyr for papirfaktura kr. 84,00.

Prisregulering sker årligt pr. 1. marts for transport og Dansk Sikkerhedsmakulering.

For Dokumenthotellet reguleres prisen pr. 1. juli.

 

Forsinkelse, bortkomst og skader

Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt, og for forsinkelse op til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre.

For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10.

Kranløft reguleres ligeledes af bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000, også selvom opgaven ikke udføres i tilknytning til en transport. CMR-loven og NSAB 2000 begrænser her vort ansvar til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt og for forsinkelse op til det aftalte vederlag.
Ved kranløft, der ikke sker i tilknytning til transport, er ansvaret yderligere begrænset til 3 millioner kroner pr. løft.

Reklamation ved synlige skader eller bortkomst skal ske straks ved afleveringen af godset og ved ikke-synlige skader eller bortkomst skriftligt inden 7 dage efter afleveringen. Modregning i krav på fragt eller andet vederlag må ikke finde sted.

Al materiel på lejebasis henstår for kundens regning og risiko.

 

GDPR

Schou Gruppen passer på personoplysninger. Gennem din aftale med Schou Gruppen kan der, udover virksomhedsoplysninger, indsamles personoplysninger. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Schou Gruppen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Schou Gruppen. Det er primært oplysninger som virksomhedens navn, kontaktperson, adresse, postnummer, cvr- og p-nummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere vores kunder samt levere de services, som kunden har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Schou Gruppen består. Kontaktoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Schou Gruppen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, aftalen ophører.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Schou Gruppen (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Du har som kunde hos Schou Gruppen ret til at få Schou Gruppens bekræftelse på, om oplysninger behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage oplysninger om din virksomhed og kontaktpersoner, som du har afgivet til Schou Gruppen (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af Schou Gruppen uden unødig forsinkelse. Du har ret til at få